مناقصه نوع آگهي
 تولید برق بعثت مناقصه / مزايده گزار
 تعمیرات اساسی بویلر واحد 3 موضوع
 36/93 شماره آگهي
 1393-10-27 تاريخ انتشار
 15 روز پس از تاریخ چاپ آگهی مهلت خريد اسناد
  مهلت ارسال مدارك
 200.000 ریال به حساب شماره 18744361880902 بانک انصار به نام شرکت مبلغ خريد اسناد
  استان برگزاري
 تهران ، خیابان خزانه بخارایی ، فلکه اول ، خیابان مسجد آدرس خريد اسناد
  آدرس ارسال مدارك
  مدارك مورد نياز
 02155064011-14 تلفن