راهنمای کاربری

کاربر گرامی استفاده از بخش معرفی و فروش تجهیزات منوط به عضویت و تایید مدیریت سایت می باشد.تمامی استفاده کنندگان از این قسمت باید دارای اطلاعات تماس و آدرس دفتر فروش به صورت دقیق برای مشتریان باشند .

استفاده از دایرکتوری اطلاعات تاسیسات نیازی به عضویت ندارد و شما می توانید کار و فعالیت خود را در سایت معرفی نمائید

 

منوی کاربری
پنج شنبه, 28 تیر 1397

عبارت تأسيسات مركزى به گروهى از يك يا چند چيلر و يا بويلرهايى گفته م ىشود كه آب سرد و گرم (يا بخار) مورد نياز دستگا ه هاى تهويه مطبوع را كه در نقاط مختلف يك ساختمان يا مجموع هاى از ساختما نها قرار دارند، تامين م ىكنند. موتورخانه نسبت به دستگا ههاى تهويه مطبوع الزاما در مركز قرار ندارد. بعضى از موتورخانه ها ممكن است فقط از يك يا دو دستگاه و برخى ديگر ممكن است از چند چيلر و بويلر تشكيل شده باشند. در بعضى از تأسيسات بزرگ كه به مرور زمان توسعه يافته اند، مانند توسع هى فضاهاى دانشگاهى، به علت كوچك بودن فضاى محوطه ى اوليه، موتورخانه ها در دو يا سه مكان قرار گرفته اند. مباحث ارائه شده در اين مقاله، به موتورخانه هايى اختصاص دارد كه داراى دو يا چند چيلر و بويلر بوده و آب گرم و سرد را با دماى مطلوب به مجموعه پراكند هاى از دستگا ههاى تهويه مطبوع تغذيه م ىكنند.

بررسى تاسيساتى كه با بخار و يا آ بداغ كار مىكنند در اينجا مد نظر نيست. موتورخان هها معمولا شامل چيلرها، بويلرها، پم پهاى جريا ندهنده، منبع انبساط يا تجهيزات اعمال فشار به سيستم، تجهيزات تامين آب، سيست مهاى تزريق مواد شيميايى، كنتر لكنند هها و ادوات آ نها هستند. دماى متداول آب سرد شده رفت بين 40 تا 45 درجه فارنهايت و دماى آب برگشتى آن بين 12 تا 15 درجه فارنهايت بيشتر است. دماى آب گرم رفت معمولا بين 160 تا 200 درجه فارنهايت است و دماى آب برگشتى آن تقريبا 40 درجه فارنهايت كاهش م ىيابد. اصول هيدروليكى و رو شهاى صرف هجويى انرژى صر فنظر از بزرگى و انداز هى سيست مها، مشابه هستند. با بزر گتر شدن سيستم، ضريب همزمانى افزايش م ىيابد.
همزمانى
همزمانى به دو علت در طراحى و راهبرى سيستمهاى موتورخانه مركزى داراى اهميت است:
دستگاه تهويه مطبوع به ندرت در شرايط ظرفيت كامل طراحى شده، مورد استفاده قرار م ىگيرد. در يك گروه از دستگا ههاى تهويه مطبوع، همه دستگا هها ه مزمان به اوج بار نم ىرسند. بنابراين ظرفيت موتورخانه مركزى الزاما نبايد برابر مجموع ظرفي تهاى طراحى دستگا ههاى تهويه مطبوع باشد. ميزان كاهش مجاز را ضريب همزمانى م ىگويند. اين عدد ضريبى است كه در مجموع بارهاى متصل به تأسيسات مركزى ضرب مى شود. بارهاى متصل به معناى مجموع بارهاى طراحى براى همه واحدهاى تهويه مطبوع است. براى مثال ضريب اختلاف براى يك مجموعه ى دانشگاهى بين 0.6 تا 0.7 است.
سيستمهاى جريان ثابت
تقريبا تمام موتورخانه هاى مركزى كوچك و بسيارى از موتورخانه هاى بزرگ با جريان ثابت كار مى كنند (شكل 1). در تمام بارها (بدون توجه به ظرفيت مورد نياز سيستمها) در شبكه همواره مقدار ثابتى آب جريان دارد. در بارهاى كم، اختلاف دما بين آب رفت و برگشت ممكن است فقط يك يا دو درجه باشد. چيلرها و بويلرها ممكن است خاموش شوند، اما براى حفظ جريان آب همچنان در تمام دستگا هها جريان خواهد داشت. روى كوي لهاى دستگا ههاى تهوي همطبوع از شيرهاى س هراهه استفاده م ىشود. جريان عبورى از كويل با تغيير بار، تغيير م ىكند، اما جريان كلى سيستم با ميانبر شدن آب رفت به سيستم برگشت، كم و بيش ثابت باقى مى ماند. تلا شهاى انجام شده براى صرفه جويى در مصرف انرژى مانند خاموش كردن پمپها، ممكن است باعث ايجاد جريان و يا فشار ناكافى در دستگا ههايى كه در انتهاى مسير لوله كشى قرار دارند شود.

 


 

عضویت خبرنامهReceive HTML?

تماس با ما

دفتر تاسیسات شوفاژ پروژه
تلفن : 36071666-051
موبایل : 09155099615

Email : iranhvac2000@gmail.com