راهنمای کاربری

کاربر گرامی استفاده از بخش معرفی و فروش تجهیزات منوط به عضویت و تایید مدیریت سایت می باشد.تمامی استفاده کنندگان از این قسمت باید دارای اطلاعات تماس و آدرس دفتر فروش به صورت دقیق برای مشتریان باشند .

استفاده از دایرکتوری اطلاعات تاسیسات نیازی به عضویت ندارد و شما می توانید کار و فعالیت خود را در سایت معرفی نمائید

 

منوی کاربری
دوشنبه, 04 تیر 1397

صنعت تاسيسات بعنوان يكي از صنايع با سابقه و پر تجربه كشور باتوجه به فرصتهاي موجود ميتواند جايگاه ويژهاي در توسعه صادراتكشور ايفا كند كه از جمله اين فرصتها ميتوان به موارد زير اشاره كرد:
الف- موقعيت جغرافيايي
كشور ايران به دليل تنوع شرايط اقليمي و آب و هوايي همچنين قرابتفرهنگي و در برخي از مواقع حتي اشتراك زباني، سوابق تجاري وهمچنين به دليل سابقه تاريخي و تجاري جاده ابريشم و شرايط آب وهوايي همسايگان ميتواند بستر مناسبي براي صادرات صنايعتاسيسات و تهويه مطبوع را ايجاد كرده و سهم قابل توجهي از بازاركشورهاي همسايه را به خود اختصاص دهد.
ب- برخورداري از منابع غني

همچنين با توجه به نيازهاي تاسيساتي در كشورهاي حوزه درياي خزربه دليل كمبود امكانات زير بنايي اين كشورها، ايران ميتواند برداشتمناسبي از بازار اين دسته از كشورها داشته باشد كه البته فقر كالاييدر بعضي از كشورهاي همسايه راه را براي ورود و توسعه به بازار آنهابراي شركتهاي اين حوزه بسيار هموار كرده است.
ج- سهولت تعامل با همسايگان
همچنين مسئله انتقال و جابجايي ارز دركشورهاي همسايه با مشكلكمتري همراه بوده است كه خود عامل محركي براي توسعه صادراتبه اين كشورهاست.اما با توجه به تمامي فرصتهاي پيش رو متاسفانه به دليل وجود برخيچالشها صادرات صنايع تاسيساتي با مشكلاتي همراه بوده است كه ازجمله آن مي توان به موارد زير اشاره كرد:
توليد و صادرات كالاهاي كم كيفيت يا بي كيفيت كه در برخي حوزه هاي تاسيساتي ضررهاي غير قابل جبراني به ساير توليدكنندگان باكيفيت وارد كرده است. همچنين عدم نظارت كافي به كالاهايصادراتي ميتواند موجب تشديد مشكلات در صادرات كالاهاي كمكيفيت گردد. وجود قوانين دست و پا گير براي صادرات و همچنينمحقق نشدن وعدههاي صادراتي از سوي دستگاههاي ذيربط و عدم توجهكافي به برند ساخت ايران كه در آينده حتما به صورت مفصل به آن خواهم پرداخت مانعي جدي براي توسعه صادرات در اين سالها بوده است.
بديهي است كه تبادل تجربيات اهالي اين صنعت با يكديگر و استفادهاز امكانات موازي شركتها در اين حوزه ميتواند توان رشد صادرات در حوزهمذكور را به صورت تصاعدي افزايش دهد و همچنين تعامل تشكلها وانجمنهاي فعال اين حوزه با توليدكنندگان و دولت موجب همافزايي و ايجاد موافقتنامههاي تجاري با همسايگان ميگردد كه تبيين اينموافقتنامهها خود بستر صادرات را بسيار هموار خواهد كرد.

عضویت خبرنامهReceive HTML?

تماس با ما

دفتر تاسیسات شوفاژ پروژه
تلفن : 36071666-051
موبایل : 09155099615

Email : iranhvac2000@gmail.com