راهنمای کاربری

کاربر گرامی استفاده از بخش معرفی و فروش تجهیزات منوط به عضویت و تایید مدیریت سایت می باشد.تمامی استفاده کنندگان از این قسمت باید دارای اطلاعات تماس و آدرس دفتر فروش به صورت دقیق برای مشتریان باشند .

استفاده از دایرکتوری اطلاعات تاسیسات نیازی به عضویت ندارد و شما می توانید کار و فعالیت خود را در سایت معرفی نمائید

 

منوی کاربری
دوشنبه, 04 تیر 1397

يک کويل سرمايش خاص بر اين اساس انتخاب مي شود که با توجه به بارهاي سرمايش محسوس ، نهان و کل که براي فضاي مورد نظر محاسبه شده اند و با توجه به شرايط هوا در هنگام ورود به کويل ، کويل انتخابي قادر باشد در هنگام عبور هوا از درون خود تاثيرات مطلوب و مورد نظر را بر آن بگذارد. در عين حال انتخاب نهايي مشخص کننده ميزان جريان آب سرد مورد نياز، افت فشار اين جريان و درجه حرارت موردن ياز آب سرد ورودي مي باشد و در حالتهايي که از کويل انبساط مستقيم استفاده مي شود نمايانگر درجه حرارت سيال مبرد نيز خواهد بود.

لذا در هنگام انتخاب کويل بايستي عملکرد سمت آب سرد کننده يا سيال مبرد نيز مورد توجه واقع شود.، همانگونه که عملکرد سرعت هوا مدنظر قرار مي گيرد .

بنابراين انتخاب هر کويلي داراي دو واقعيت است که امکان دارد مستقل از يکديگر مورد توجه واقع شوند. عملکردهاي سمت هوا و سيال مبرد را بايستي مستقل از يکديگر مد نظر قرار داد و در نهايت انتخابي بهينه از نظر اقتصادي را فراهم نمود. استفاده از روش نقطه شبنم دستگاه در هنگام انتخاب کويل، به معناي سازگاري عملکردهاي سمت هوا و سمت سيال مبرد مي باشد .

مفهوم عبارت ( دو – مرحله ) در هنگام انتخاب کويل در زير بيان شده است :

1- بر اساس ضريب باي پسي که توسط شرايط هوا تعيين و تحميل شده کويلي را که تعداد رديف ها و فضاي بين پره آن مشخص است بطور آزمايشي انتخاب کنيد.

2- با استفاده از نقطه شبنم دستگاه که در مرحله 1 بدست آمد ،عملکرد سمت سيال مبرد را تعيين کنيد . تعيين اين عملکرد محتاج به يافتن درجه حرارت موردنياز سيال مبرد در هنگامي که از کويلهاي انبساط مستقيم استفاده مي شود و يا يافتن مقدار آّ سرد شده و درجه حرارت آن و افت فشار حاصله در هنگامي که از کويلهاي آبي استفاده گردد ، مي باشد.

بنابراين مي توان بدون توجه به انتخاب نهايي دستگاه برودني ، کويل را بطور آزمايشي انتخاب کرد . اگر با اولين انتخاب کويل ، عملکرد سمت سيال مبرد رضايتبخش نباشد بايستي کويل ديگري را که داراي عملکرد مناسبي در سمت هوا است، امتحان کرد . با انتخاب بهينه ، از دستيابي به عملکرد و هزينه عملياتي مناسب اطمينان حاصل مي شود.

غالبا در کاربردهاي چند منطقه اي ، نقطه شبنم دستگاه در فضاهاي مختلف تفاوت مي کند . اگر چه هزينه سيستم توسط نقطه شبنم پايين وسايل اطاق نظير شبنم کويل ، مشخص مي شود ، ولي نقطه شبنم بالاتري را مي توان انتخاب کرد و يک مصالحه قابل قبولي بين رطوبت نسبي اطاق در شرايط طراحي با درجه حرارت نقطه شبنم پايين تر ايجاد نمود.

مقدار افزايش رطوبت نسبي بوسيله کاهش درجه حرارت نقطه شبنم پايين تر ايجاد نمود.

مقدار افزايش رطوبت نسبي بوسيله کاهش درجه حرارت حساب خشک جبران خواهد شد .

در مورد اطاق کنفرانس که بار نهان آن نسبتا زياد است امکان دارد اتخاذ چنين تصميمي لازم باشد. اگر براي اين کاربرد چنين مصلحتي غير قابل قبول است. مي توان با مجهز کردن اين فضاي خاص به سيستم جداگانه به حداکثر جنبه اقتصادي دست يافت.

استفاده مستقيم يا استنتاجي از يکي از دو روش ، همراه با مواجه با دسته بنديهاي گوناگون کويل و تکنيکهاي انتخاب کويل خواهد بود. اين روش ها، روش نقطه شبنم دستگاه ( درجه حرارت موثر سطح) و روش اطلاعات اساسي تصحيح شده مي باشند .

روش دومي در ارتباط با محاسبه عملکرد کويل از روي معادلات و اطلاعات اساسي انتقال حرارت است ، با آميختن تعيين عملکرد سمت هوا و عملکرد سمت سيال مبرد، اين روش تبديل به يک عمل خواهد شد . در عين حال روش اطلاعات اساسي محتاج به فرضهايي است که هميشه بعد از انتخاب کردن تجهيزات اصلاح مي گردد . و بنابراين يک روش سعي و خطا خواهد بود. ممکن است تعداد رديف هاي کويل که نتيجه محاسبات است ، اعشاري باشد که بايستي به عدد صحيح تبديل شود، و اين به نوبه خود باعث لزوم محاسبه مجدد عملکرد مي گردد . روش نقطه شبنم دستگاه استنتاج شده از مفهوم ( دو – مرحله) در انتخاب کويل و پارامترهاي مورد نياز آن است .

رديف هاي کويل بدست آمده تنها ناشي از بررسي ارقام صحيح واستاندارد رديف هاي کويل مي باشد.

نمودارهاي مختلفي هستند که براي ارزيابي عملکرد سمت هواي کويلهاي سرمايش استفاده مي شوند، براي استفاده از اين نمودارها بايستي با شرايط ورودي و خروجي هوا وارد آنها شد . عملکرد حاصل از نمودارهاي مذکور بر اساس ضريب باي پس کويل و نقطه شبنم دستگاه خواهد بود.

يک زاويه قائمه را که در درجه حرارت حباب خشک ورودي ثابت شده و حول آن مي چرخد در نظر بگيريد . با چرخاندن اين زاويه قائمه از تقاطع هاي گوناگون ضريب باي پس کويل و خط ارتباطي بين درجه حرارت حباب تر هواي ورودي و خروجي عبور کنيد، ضريب باي پس حاصل نمايانگر ضريب باي پس است که درجه حرارت حباب خشک را برآورده مي سازد . نقطه شبنم دستگاه را مي توان در نقطه تقاطع انتخابي خواند .

وقتي ضريب باي پس يک کويل مشخص نباشد، عملکرد کويل را مي توان در روي نمودار رسم کرد و ضريب باي پس را در محل تقاطع خط ارتباطي بين درجه حرارتهاي حباب تر ورودي و خروجي با خط ارتباطي بين درجه حرارتهاي حباب خشک ورودي و خروجي خواند . بنابراين ميتوان مستقيما ضرايب باي پس کويلهاي مختلف را با يکديگر مقايسه نمود.

هنگامي که انتخاب کويل سرمايش بعد از تهيه فرم تخمين بار تهويه مطبوع صورت گيرد، ضريب باي پس کويل انتخابي بايستي تا حد معقولي با ضريب باي پس تخمين زده شده در فرم مطابقت داشته باشد . اگر اين تطابق وجود نداشته باشد بايستي ضريب باي پس را مجددا تخمين زد .

عضویت خبرنامهReceive HTML?

تماس با ما

دفتر تاسیسات شوفاژ پروژه
تلفن : 36071666-051
موبایل : 09155099615

Email : iranhvac2000@gmail.com